M88 แทงบอลออนไลน์ คาสิโนออนไลน์
w88
บาสเกตบอล Archives - M88

บาสเกตบอล

m88

ความหมายของสมรรถภาพทางกาย (physical fitness)

ความหมาย สมรรถภาพทางกาย (physical fitness) หมายถึง ลักษณะสภาพของร่างกายที่มีความสมบูรณ์ แข็งแกร่ง อดทนต่อการปฏิบัติงาน มีความคล่องตัว ร่างกายมีภูมิต้านทานโรคสูง ผู้ที่มีสมรรถภาพทางกายดีมักจะเป็นผู้ที่มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส และมีร่างกายสง่าผ่าเผย สามารถปฏิบัติภารกิจการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันนี้การที่จะพัฒนาทักษะทางกีฬาให้แก่นักเรียนหรือผู้เข้ารับการฝึกใหม่ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นนั้น จะต้องเริ่มต้นด้วยการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเสียก่อน เพราะการมีสมรรถภาพทางกายที่ดีจะเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการฝึกและการพัฒนาทักษะต่อไป หลักปฏิบัติในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาบาสเกตบอล การฝึกเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายจะประกอบด้วยกิจกรรมที่เสริมสร้างความแข็งแรง ความอ่อนตัว ความทนทาน ความเร็ว และกำลัง โดยมีหลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปของผู้ฝึกและนักกีฬาก็คือ ก่อนเริ่มฤดูกาลแข่งขัน 6 – 8 สัปดาห์ นักกีฬาบาสเกตบอลต้องเตรียมตัวในด้านสมรรถภาพทางกายของตนให้ดีเสียก่อน กล่าวคือ ต้องเริ่มฝึกสมรรถภาพของร่างกายโดยทั่วไป การฝึกควรฝึกสัปดาห์ละ 5 วัน ปริมาณการฝึกมากหรือน้อยขึ้นอู่กับภาวะสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาแต่ละบุคคล สำหรับนักกีฬาที่ได้ผ่านการฝึกซ้อมประจำอยู่แล้ว อาจไม่จำเป็นต้องฝึกสมรรถภาพทางกายมากเท่ากับผู้ที่พักหรือหยุดหลังฤดูกาลแข่งขัน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้พร้อมเสียก่อน เพราะการที่จะคงสภาพเดิมของทักษะ หรือฝึกทักษะใหม่เพิ่มเติมให้ดีขึ้นนั้น…

มารยาทของผู้เล่นและผู้ดูกีฬาบาสเกตบอลที่ดี

มารยาทของผู้เล่นและผู้ดูกีฬาบาสเกตบอลที่ดี การเล่นกีฬาบาสเกตบอลนอกจากจะช่วยส่งเสริมให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แล้ว ยังจะช่วยส่งเสริมให้เป็นผู้ที่มีน้ำใจเป็นนักกีฬา สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้ดีอีกด้วย การที่จะช่วยให้เป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬาจากการเล่นบาสเกตบอลนั้น นอกจากครูและผู้ฝึกคอยอบรมสั่งสอนชี้แนะวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องแล้ว ผู้เล่นและผู้ดูควรจะได้ระลึกถึงข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้อยู่เสมอ ก. ผู้เล่นที่ดี 1. ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและกติกาการเล่นโดยเคร่งครัด 2. เคารพและเชื่อฟังคำตัดสินของผู้ตัดสินและกรรมการในการตัดสินในตลอด 3. แสดงความเป็นมิตรและให้เกียรติกับผู้ร่วมเล่นทั้งฝ่ายตรงข้ามและฝ่ายเดียวกัน เช่น การทักทาย การร่วมมือกันทั้งก่อนและหลังการเล่น 4. เป็นผู้มีความสุภาพเรียบร้อย ไม่แสดงอาการเย่อหยิ่ง จองหอง โอ้อวดต่อบุคคลอื่น 5. เล่นด้วยชั้นเชิงของการเล่น ไม่ยั่วยุ ไม่กลั่นแกล้งหรือเอาเปรียบฝ่ายตรงข้ามหรือผู้เล่นร่วมด้วยกัน หากมีการพลาดพลั้งให้ขอโทษและให้อภัยซึ่งกันและกัน 6. เล่นเต็มที่ตามความสามารถของตนเอง และในขณะเดียวกันควรรู้จักประมาณตนเองในความสามารถนั้น ๆ ด้วย 7. เวลาชนะหรือแพ้ไม่แสดงความดีใจหรือเสียใจออกนอกหน้ามากเกินไป 8. เป็นผู้มีใจหนักแน่น อดทน รู้จักยับยั้งชั่งใจ…

หน่วยงานสำคัญที่จัดการแข่งขันบาสเกตบอล

หน่วยงานสำคัญที่จัดการแข่งขันบาสเกตบอล กีฬาบาสเกตบอล เป็นกีฬาที่นิยมเล่นกันเป็นอันดับสองรองจากฟุตบอล เพราะฉะนั้นจึงมีหน่วยงานและสมาคมต่าง ๆ ได้จัดการแข่งขันตลอดทั้งปี ซึ่งสามารถจะจำแนกออกเป็นหน่วย ๆ ได้ดังนี้ 1. กรมพลศึกษา ได้จัดการแข่งขันบาสเกตบอลประเภทโรงเรียน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดแบ่งออกเป็นรุ่น ๆ คือ เล็ก กลาง ใหญ่ ส่วนโรงเรียนที่สูงกว่าระดับมัธยมศึกษาก็จัดเป็นประเภทอาชีวะ ทั้งระดับเอกชนและของรัฐบาล 2. องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย (อ.ส.ก.ท.) ได้จัดการแข่งขันระดับอำเภอ จังหวัดแล้วจึงรวมกันมาเป็นเขต เรียกว่าการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ซึ่งจะมีเป็นประจำทุกปี โดยแต่ละเขตผลัดกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งมีการแข่งขันมาเป็นเวลา 18 ปีแล้ว (เริ่มปี พ.ศ. 2510) 3. สมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการแข่งขันเป็นประเภท คือ…

ประวัติการเล่นบาสเกตบอลในประเทศไทย

ประวัติการเล่นบาสเกตบอลในประเทศไทย การเล่นบาสเกตบอลแพร่เข้ามาสู่ประเทศไทย สมัยใดปีใดนั้นไม่มีหลักฐานยืนยันที่แน่นอน เท่าที่เล่าสืบทอดกันมาว่า ได้มีการเล่นกันมาประมาณ 50 กว่าปีล่วงมาแล้ว ต่อมาในปี พ.ศ. 2477 นานนพคุณ พงษ์สุวรรณ ซึ่งขณะนั้นท่านผู้นี้ดำรงตำแหน่งอาจารย์สอนภาษาจีน อยู่ที่โรงเรียนมัธยมวัดบพิตรพิมุข ได้ช่วยเหลือกรมพลศึกษาจัดแปลกติกาการเล่นบาสเกตบอลขึ้น และในปีเดียวกันกระทรวงธรรมการ ได้เปิดการอบรมครูจังหวัดต่าง ๆ จำนวน 100 คน ภายในระยะเวลา 1 เดือน โดยมี พ.ต.อ. หลวงชาติตระการโกศล เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการเล่น ท่านผู้นี้มีความรู้และเชี่ยวชาญการเล่นบาสเกตบอลมาก ท่านได้เคยเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันกับต่างมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา หลังจากอบรมครูจังหวัดต่าง ๆ เสร็จสิ้นแล้ว บรรดาครูที่เข้ารับการอบรมเหล่านั้น ได้นำเอาวิธีการเล่นของกีฬาประเภทนี้ไปเผยแพร่ จึงทำให้กีฬาประเภทนี้แพร่หลายไปสู่ต่างจังหวัดและนิยมเล่นกันมากขึ้น เฉพาะในจังหวัดกรุงเทพและธนบุรี ได้จัดแข่งขันระหว่างนักเรียน เมื่อ…

วิธีเล่นบาสเกตบอล

วิธีเล่น การเล่นบาสเกตบอลเป็นการเล่นของผู้เล่นสองฝ่าย ๆ ละ 5 คน มีตำแหน่งและชื่อเรียกดังนี้ คือ ผู้เล่นกลาง (center) เรียกว่า ศูนย์หน้า หรือกลางศูนย์ ผู้เล่นหน้า 2 คน (forward) ผู้เล่นหน้าทางขวาเรียกว่า หน้าขวา (right forward) หรือเรียกว่าปีกขวา ผู้เล่นทางซ้ายเรียกว่าหน้าซ้าย (left forward) หรือเรียกว่าปีกซ้าย และมีผู้ป้องกัน 2 คน (guard) ผู้ป้องกันหลังขวาเรียกว่าหลังขวา (right guard) หรือการ์ดขวา ผู้ป้องกันหลังซ้ายเรียกว่า หลังซ้าย (left guard) หรือการ์ดซ้าย การเล่นเริ่มต้นด้วยผู้ตัดสินโยนลูกบอลขึ้นไปในอากาศ…

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นกีฬาบาสเกตบอล

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นกีฬาบาสเกตบอล ใครก็ตามที่คิดจะเล่นกีฬาบาสเกตบอล อาจจะมองไม่เห็นประโยชน์อื่นใด นอกจากต้องเล่น ต้องฝึก เพราะต้องการจะสอบให้ผ่านตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ หรืออาจมุ่งแต่เพียงความสนุกสนานเพลิดเพลินเท่านั้น แต่ความเป็นจริงแล้ว กีฬาบาสเกตบอลมีประโยชน์มากมาย ถ้าหากเราจะให้ความสนใจจริง ๆ และได้ฝึกหัดด้วยวิธีที่ถูกต้อง ซึ่งจะกล่าวเป็นสังเขป ดังนี้ ผลที่ได้รับด้านร่างกาย คือ กีฬาบาสเกตบอลให้ประโยชน์อย่างยิ่ง จากการฝึกฝนจะทำให้ผู้เล่นเกิดความแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายสูงขึ้น (physical fitness) เมื่อได้รับการฝึกอย่างถูกวิธี ไม่หนักเกินไป ก็จะทำให้ร่างกายสดชื่น กระปรี้กระเปร่า มีความอ่อนตัว และยังช่วยรักษารูปร่างให้ได้สัดส่วนสง่างาม พอเหมาะพอสม ในด้านความคล่องตัว กีฬาบาสเกตบอลทำให้ผู้เล่นเกิดความคล่องตัว แขนขา ลำตัว และส่วนอื่น ๆ จะเคลื่อนไหวสัมพันธ์กันมากขึ้น สายตาประสานสัมพันธ์กับกล้ามเนื้อแขนขาเป็นอย่างดี ซึ่งสามารถนำความคล่องตัวไปใช้หลบหลีกอันตรายเล็ก ๆ น้อย ๆ…

ความสำคัญของกีฬาบาสเกตบอล

ความสำคัญของกีฬาบาสเกตบอล การออกกำลังกายเป็นกระบวนการตามธรรมชาติอย่างหนึ่ง ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตให้อยู่อย่างปกติสุข ทั้งนี้เนื่องจากการออกกำลังมีผลทำให้เกิดการเจริญงอกงาม และการพัฒนาการของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ถ้าร่างกายขาดการออกกำลังหรือถูกใช้อย่างไม่เพียงพอแล้ว จะมีผลทำให้อวัยวะขาดประสิทธิภาพในการทำงาน และกลายเป็นโรคชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่า “โรคขาดการออกกลังกาย” (Hypokinetic Disease) อาการที่ปรากฏของโรคนี้ก็คือ อ่อนเพลียหาสาเหตุไม่ได้ ความดันเลือดต่ำหรือสูงเกินไป อาการดังกล่าวนี้อาจจะทำให้เป็นโรคหัวใจเสื่อมสภาพ ตามประวัติศาสตร์มนุษย์สมัยกรีกและโรมันรู้จักการออกกำลังกายเพื่อความสมบูรณ์ อดทนของร่างกาย และนิยมยกย่องผู้ที่มีร่างกายงดงามสมบูรณ์ด้วยมัดกล้าม และมีการแข่งขันกีฬาเพื่อเป็นการถวายความเคารพต่อซีอูส (Zeus) ประธานเทพเจ้าของตน ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นต้นกำเนิดของวิชาพลศึกษา การพลศึกษาและการกีฬาได้มีการวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาทุกยุคทุกสมัยจนตราบเท่าทุกวันนี้ โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาระดับโลก ระดับทวีป และระดับชาติ เช่น กีฬาโอลิมปิก เอเชียนเกม และซีเกม เป็นต้น การแข่งขันกีฬาแต่ละครั้งได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากประชาชน การทำลายสิติในการแข่งขันเกิดขึ้นเป็นประจำ นักกีฬาได้รับการฝึกฝนร่างกายจนมีทักษะดีเลิศ บาสเกตบอลเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่รวมอยู่ในกิจกรรมพลศึกษา ปัจจุบันเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมและฝึกฝนกันทั่วไปตามประเทศต่าง ๆ ทุกมุมโลก…

w88

google fb youtube pantip blogspot yahoo ebay sanook
Google Facebook Youtube Pantip Blogsport Yahoo Ebay Sanook
live wiki amezon thairath kapook ali mthai paypal
Live Wikipedia Amezon Thairath Kapook Aliexpress >Mthai PayPal
alibaba dekdee twitter lazada kaidee hao123 msn agoda
Alibaba Dek-D Twitter Lazada Kaidee Hao123 MSN Agoda
 •  

  เปรียบเทียบ 4 คาสิโนออนไลน์ 2016  logo-c-w88

  W88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 6,000 บาท 100 %

  ฝากขั้นต่ำ 250 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-m88

  M88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 2,816 บาท 208 %

  ฝากขั้นต่ำ 250 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-hpl

  Happy Look

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 5,000 บาท 200 %

  ฝากขั้นต่ำ 300 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-fun88

  Fun88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 5,000 บาท 200 %

  ฝากขั้นต่ำ 100 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

 • M88 Search – เว็บแรกที่นักพนันเลือกใช้

 • power by