M88 แทงบอลออนไลน์ คาสิโนออนไลน์
w88
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ - M88
m88

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์

M88 แทงบอลออนไลน์ คาสิโนออนไลน์ โป๊กเกอร์ออนไลน์ โปรโมชั่นดีที่สุด ที่นี่ที่เดียว
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 เป็นผู้กำกับดูแลและกำหนดนโยบายพัฒนาตลาดทุนทั้งระบบ ได้แก่ การออกหลักทรัพย์จำหน่ายให้แก่ประชาชนในตลาดแรก ธุรกิจการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดรอง และการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ รวมถึงการเข้าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงำกิจการและการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง โดยคำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอีกไม่น้อยกว่า 4 คน แต่ไม่เกิน 6 คน ในจำนวนนี้ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ด้านการบัญชี และด้านการเงิน ด้านละหนึ่งคน
 สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (Association of Investment Management Companies : AIMC)
เป็นสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของบริษัทหลักทรัพย์ประเภทบริษัทจัดการลงทุน ทำหน้าที่ในการสร้างมาตรฐานและพัฒนาการลงทุนและตลาดทุนไทย ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนในกองทุนรวม
 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ (Association of Securities Companies : ASCO)
เป็นสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของบริษัทหลักทรัพย์ทุกประเภท เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทหลักทรัพย์และให้ความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ของประเทศไทย สมาคมฯ ยังจัดให้มีการฝึกอบรมด้านธุรกิจหลักทรัพย์แก่บุคลากรของสมาชิกสมาคมและจัดสอบเพื่อให้ประกาศนียบัตรแก่เจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทหลักทรัพย์อีกด้วย
 สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Securities Analysis Association : SAA)
เป็นสมาคมที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2534 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาวิชาการด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์และการเงินตลอดจนเสริมสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณและคุณภาพของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เพื่อความก้าวหน้าของตลาดทุนไทย

 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association)
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายสมาคมเมื่อปี พ.ศ.2532 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์และเผยแพร่ข่าวสารแก่ผู้ลงทุน ตลอดจนให้ความร่วมมือและประสานงานกับองค์กรอื่นๆ เพื่อส่งสเริมการลงทุนในหลักทรัพย์และพัฒนาตลาดทุนไทย
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD)
ร่วมจัดตั้งโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ธนาคารโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสนับสนุนบทบาทของกรรมการบริษัทในการบริหารและกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และเป็นศูนย์กลางให้ความรู้และจัดกิจกรรม ฝึกอบรมเพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของกรรมการบริษัท ในประเทศไทยให้เป็นที่น่าเชื่อถือแก่ผู้ลงทุน ทั้งภายในและต่างประเทศ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่น
 ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Dealing Center : TBDC)
เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ดำเนินงานภายใต้กำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารหนี้ และเป็นหน่วยงานสำคัญในการพัฒนาตลาดซื้อขายตราสารหนี้ของประเทศไทย

w88

google fb youtube pantip blogspot yahoo ebay sanook
Google Facebook Youtube Pantip Blogsport Yahoo Ebay Sanook
live wiki amezon thairath kapook ali mthai paypal
Live Wikipedia Amezon Thairath Kapook Aliexpress >Mthai PayPal
alibaba dekdee twitter lazada kaidee hao123 msn agoda
Alibaba Dek-D Twitter Lazada Kaidee Hao123 MSN Agoda
 •  

  เปรียบเทียบ 4 คาสิโนออนไลน์ 2016  logo-c-w88

  W88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 6,000 บาท 100 %

  ฝากขั้นต่ำ 250 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-m88

  M88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 2,816 บาท 208 %

  ฝากขั้นต่ำ 250 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-hpl

  Happy Look

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 5,000 บาท 200 %

  ฝากขั้นต่ำ 300 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-fun88

  Fun88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 5,000 บาท 200 %

  ฝากขั้นต่ำ 100 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

 • M88 Search – เว็บแรกที่นักพนันเลือกใช้

 • power by