M88 แทงบอลออนไลน์ คาสิโนออนไลน์
w88
รู้จักกับตลาดหลักทรัพย์ - M88
m88

รู้จักกับตลาดหลักทรัพย์

ก้าวที่ 1 : รู้จักกับ ตลาดหลักทรัพย์
“ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์มีบทบาทสำคัญเกี่ยวข้องต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และอยู่ใน
ความสนใจของผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ”

ทำความรู้จักกับตลาดหลักทรัพย์
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นยุคเศรษฐกิจเฟื่องฟู มีอัตราการเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว หรือยุควิกฤตการณ์อันส่งผลให้ภาวะเศรษกิจในบ้านเราซบเซาก็ตาม คุณคงเห็นได้ชัดว่า “ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์” มีบทบาทสำคัญเกี่ยวข้องต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและอยู่ในความสนใจของผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไปอย่างสม่ำเสมอตามสื่อประเภทต่างๆ เช่น ทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุจะมีการรายงานภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ และวิเคราะห์ถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ให้คุณได้ทราบอย่างต่อเนื่องทุกๆชั่วโมงระหว่างเวลาที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ในแต่ละวัน
แต่หากคุณลองสอบถามผู้คนโดยทั่วไปว่า มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ หรือการซื้อขายหลักทรัพย์กันมากน้อยเพียงใด เชื่อว่าผู้คนจำนวนไม่น้อยคงจะส่ายหน้าหรืออาจให้คำตอบที่แตกต่างกันออกไปตามที่แต่ละคนคิดหรือได้ยินมา
แท้จริงแล้ว “ตลาดหลักทรัพย์คืออะไร และมีความเกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไร?”
ในก้าวที่ 1 ของบทนี้ เราจะขอแนะนำให้คุณได้รู้จักกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกัน ก่อนที่จะได้ก้าวเข้าไปสู่สนามของการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ต่อไป
โดยในลำดับแรกนี้ เราจะอธิบายให้ทราบถึงความหมายของคำว่า “ตลาดทุน (Capital Market)” กันก่อน เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์จัดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งของตลาดทุน
“ตลาดทุน (Capital Market)” เป็นแหล่งระดมเงินทุนระยะยาว (เกิน 1 ปี) สำหรับหน่วยงานซึ่งต้องการเงินทุนระยะยาว นำไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การขยายธุรกิจของผู้ประกอบกิจการเอกชน หรือการลงทุนด้านสาธารณูปโภคของภาครัฐบาล เป็นต้น โดยผู้ที่ต้องการระดมเงินทุนจะออกตราสารทางการเงิน หรือ “หลักทรัพย์ในตลาดทุน” ซึ่งประกอบด้วย หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ พันธบัตรรัฐบาล หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นต้น เพื่อขายให้กับบุคคลภายนอก หรือประชาชนโดยทั่วไปใน “ตลาดแรก (Primary Market)” โดยมี “ตลาดรอง (Secondary or Trading Market)” ซึ่งจัดตั้งขึ้น เพื่อทำหน้าที่เป็นแหล่งกลางเสริมสภาพคล่องให้แก่หลักทรัพย์ที่ผ่านการจองซื้อในตลาดแรก ให้สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนมือความเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ได้ ช่วยสร้างความมั่นใจแก่ผู้ซื้อหลักทรัพย์ในตลาดแรกว่าเขาจะสามารถขายหลักทรัพย์นั้น เพื่อเปลี่ยนกลับคืนเป็นเงินสดได้เมื่อต้องการ

ขอให้คุณดูลักษณะความสัมพันธ์ของตลาดการเงินประเภทต่างๆ ในแผนภาพที่ 1.1 ประกอบ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ได้กำหนดไว้เป็นครั้งแรก ในพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 คือ
 เป็นศูนย์กลางสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์
 ทำหน้าที่ส่งเสริมการออมและการระดมเงินทุนในประเทศ
 สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจ และอุตสาหกรรมภายในประเทศ
 ให้ความคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
 ให้การซื้อขายหลักทรัพย์มีสภาพคล่อง อยู่ในระดับราคาที่สมเหตุสมผลเป็นไปอย่างมีระเบียบและยุติธรรม
 ให้ตลาดหลักทรัพย์มีสภาพเป็นนิติบุคคล ดำเนินงานโดยไม่นำผลกำไรมาแบ่งปันกัน

สำหรับองค์ประกอบที่สำคัญของตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยได้แก่
1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางซื้อขายหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ตัวตลาดหลักทรัพย์เองไม่ได้ทำหน้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์โดยตรง แต่จะควบคุมดูแลให้การซื้อขายหลักทรัพย์ดำเนินไปอย่างมีระเบียบ คล่องตัว โปร่งใส และยุติธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ลงทุน และส่งเสริมให้เกิดการระดมเงินออมจากประชาชนไปลงทุนในกิจการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม โดยเริ่มเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2518
นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ยังได้จัดตั้ง ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (Market for Alternative Investment : MAI) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนระยะยาวให้แก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สนับสนุนการร่วมลงทุนของธุรกิจเงินร่วมลงทุน เอื้ออำนวยการแปลงสภาพจากหนี้เป็นทุนระหว่างสถาบันการเงิน หรือผู้ร่วมทุนรายใหม่และลูกหนี้ รวมทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนด้วย โดยตลาดหลักทรัพย์ใหม่เริ่มเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2544
2. บริษัทสมาชิก (Broker) ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป โดยบริษัทสมาชิกได้รับค่าธรรมเนียมเป็นการตอบแทน รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทสมาชิกจะได้กล่าวถึงในบทต่อไป
3. หลักทรัพย์จดทะเบียน (Listed Security) หมายถึง หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทมหาชนจำกัด ที่จดทะเบียนหลักทรัพย์ของตน ให้มีการซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ใหม่ โดยทั้งหลักทรัพย์จดทะเบียนและบริษัทจดทะเบียนผู้ออกหลักทรัพย์นั้น จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และเป็นไปตามข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Agreement)
ประเภทของหลักทรัพย์จดทะเบียนสามารถแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ (Ordinary Share), หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Share), หุ้นกู้ (Debenture), หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Debenture), พันธบัตร (Bond), หน่วยลงทุน (Unit Trust), ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หรือหน่วยลงทุน (Warrant), ใบสำคัญแสดงสิทธิระยะสั้น (Short-tem Warrant) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant) และใบแสดงสิทธิผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยหรือเอ็นวีดีอาร์ (Non-Voting Depositary Receipt : NVDR) ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right : TSR)
4. ผู้ลงทุน (Investor) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้ลงทุนอาจเป็นประชาชนทั่วไปหรือนิติบุคคล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เข้ามาซื้อขายหลักทรัพย์โดยหวังผลตอบแทนในรูปของกำไรจากการซื้อขาย (ผู้ลงทุนระยะสั้น) หรือดอกเบี้ยและเงินปันผล (ผู้ลงทุนระยะยาว)

ก่อนจบเรื่องนี้ก็แน่นอน นำสาวๆ มาให้ชมตามสไตล์ ของเว็บเรานะครับผม วันนี้ดูน้องยิปซีกัน

ตูดยิปซี

ยิป2

ยิป

w88

google fb youtube pantip blogspot yahoo ebay sanook
Google Facebook Youtube Pantip Blogsport Yahoo Ebay Sanook
live wiki amezon thairath kapook ali mthai paypal
Live Wikipedia Amezon Thairath Kapook Aliexpress >Mthai PayPal
alibaba dekdee twitter lazada kaidee hao123 msn agoda
Alibaba Dek-D Twitter Lazada Kaidee Hao123 MSN Agoda
 •  

  เปรียบเทียบ 4 คาสิโนออนไลน์ 2016  logo-c-w88

  W88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 6,000 บาท 100 %

  ฝากขั้นต่ำ 250 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-m88

  M88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 2,816 บาท 208 %

  ฝากขั้นต่ำ 250 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-hpl

  Happy Look

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 5,000 บาท 200 %

  ฝากขั้นต่ำ 300 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-fun88

  Fun88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 5,000 บาท 200 %

  ฝากขั้นต่ำ 100 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

 • M88 Search – เว็บแรกที่นักพนันเลือกใช้

 • power by