M88 แทงบอลออนไลน์ คาสิโนออนไลน์
w88
มาตรการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนของตลาดหลักทรัพย์ - M88
m88

มาตรการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนของตลาดหลักทรัพย์

มาตรการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุน
หน้าที่และความรับผิดชอบหลักที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์ คือ การออกมาตรการและบังคับใช้กฎระเบียบต่างๆ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ลงทุนโดยกำกับดูแลให้การซื้อขายหลักทรัพย์ดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบ โปร่งใส ยุติธรรม ให้บริษัทสมาชิกดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อย่างถูกต้องได้มาตรฐาน มีจรรยาบรรณ ให้บริษัทจดทะเบียนมีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ครบถ้วน และเผยแพร่ข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยนั้นไปสู่ผู้ลงทุนอย่างทั่วถึงทันเหตุการณ์ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนและเพิ่มพูนความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมาตรการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. พัฒนาคุณภาพของบริษัทจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนพัฒนาคุณภาพของบริษัท ทั้งด้านระบบการควบคุมดูแลและตรวจสอบภายใน การจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และน่าเชื่อถือ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบและใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุน
2. เพิ่มประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุน
ตลาดหลักทรัพย์มีนโยบายส่งเสริมให้มีการเพิ่มผลประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุน เพื่อดึงดูดให้ผู้ลงทุนมีความสนใจในการเข้ามาลงทุนในหลักทรัพย์มากขึ้น เช่น ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ “สิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน” (Subscription Rights) สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนได้รับผลประโยชน์จากสิทธิในการจองหุ้นเพิ่มทุนได้ โดยไม่ต้องใช้เงินอีกส่วนหนึ่งไปจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และยังช่วยให้ผู้ลงทุนต่างประเทศมีข้อจำกัดในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน สามารถรับผลประโยชน์จากสิทธิดังกล่าวในส่วนของตนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
3. เสริมสร้างเสถียรภาพและสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ได้พยายามใช้มาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้กลไกตลาดมีบทบาทและทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น การนำมาตรการหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว กรณีมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ลงทุนมีเวลาไตร่ตรองข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง หรือการปรับช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ระหว่างวัน (Ceiling & Floor) เพื่อให้ราคาซื้อขายหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปตามกลไกตลาด และสะท้อนปัจจัยพื้นฐานได้ดียิ่งขึ้น
4. กำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ให้ยุติธรรมและน่าเชื่อถือ
เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ลงทุน และสร้างความโปร่งใสในกระบวนการซื้อขายหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบติดตามและตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยคอมพิวเตอร์ (Automated Tools for Market Surveillance : ATOMS) เพื่อช่วยให้การติดตามสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์และสังเกตพฤติกรรมการซื้อขาย รวมทั้งวิเคราะห์และตรวจสอบในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติอาจเกิดขึ้นจากการสร้างราคา หรือ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขาย ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ลงทุนโดยทั่วไป
5. พัฒนาช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลและจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้ลงทุน
ตลาดหลักทรัพย์ได้พัฒนาช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนและงบการเงิน ให้มีรูปแบบหลากหลายและสะดวกต่อการใช้งานของผู้ลงทุน ทั้งเอกสารสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอกนิกส์ประเภทต่างๆ ทั้ง On-line และ CD-ROM นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ยังจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ลงทุน ทั้งการฝึกอบรม สัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ลงทุนที่มีพื้นฐานความรู้ที่จำเป็นในการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างมีเหตุผลเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและศักยภาพของตนเอง

ก่อนจบกันอีกแล้วนะท่านๆ เขาว่านักท่องเที่ยวจีน ไม่ดีไม่เวอค มาดูนางแบบจีนกันบ้างว่าเวอคหรือเปล่าละ

sexy

china sexy

w88

google fb youtube pantip blogspot yahoo ebay sanook
Google Facebook Youtube Pantip Blogsport Yahoo Ebay Sanook
live wiki amezon thairath kapook ali mthai paypal
Live Wikipedia Amezon Thairath Kapook Aliexpress >Mthai PayPal
alibaba dekdee twitter lazada kaidee hao123 msn agoda
Alibaba Dek-D Twitter Lazada Kaidee Hao123 MSN Agoda
 •  

  เปรียบเทียบ 4 คาสิโนออนไลน์ 2016  logo-c-w88

  W88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 6,000 บาท 100 %

  ฝากขั้นต่ำ 250 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-m88

  M88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 2,816 บาท 208 %

  ฝากขั้นต่ำ 250 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-hpl

  Happy Look

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 5,000 บาท 200 %

  ฝากขั้นต่ำ 300 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-fun88

  Fun88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 5,000 บาท 200 %

  ฝากขั้นต่ำ 100 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

 • M88 Search – เว็บแรกที่นักพนันเลือกใช้

 • power by