M88 แทงบอลออนไลน์ คาสิโนออนไลน์
w88
ข้อมูลของบริษัทย่อย ตลาดหลักทรัพย์ - M88
m88

ข้อมูลของบริษัทย่อย ตลาดหลักทรัพย์

ข้อมูลของบริษัทย่อย
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ตั้ง ชั้น 4 และ 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2229-2800
โทรสาร 0 2359-1259
เว็บไซต์ http://www.tsd.co.th

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยผู้บริหารที่มาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทสมาชิก และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน
ลักษณะการดำเนินงาน
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้งโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2538 โดยทำหน้าที่ให้บริการระบบหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และสำนักหักบัญชีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย โดยใช้ระบบไร้ใบหลักทรัพย์ และระบบยอดซื้อยอดขายในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ สำหรับหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ใหม่และศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้แก่ บริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่างๆ

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด
สถานที่ตั้ง ชั้น 4 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2229-2800 ต่อ 2898 และโทรสาร 0 2359-1258
เว็บไซต์ http://www.tsd.co.th/ttf/thaitrustfund.html

ลักษณะการดำเนินงาน
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด จัดตั้งโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการโครงการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2540 โดยรูปแบบการบริหารเป็นลักษณะกองทุนเปิด (Open-Ended Fund) ซึ่งแต่ละกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนบริษัทใดบริษัทหนึ่งเท่านั้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากองทุนรวมเหล่านี้ จะถือครองโดยคนต่างด้าวก็ตาม แต่ก็มีสถานะเป็นนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
สถานที่ตั้ง ชั้น 4 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2229-2800 ต่อ 2898
โทรสาร 0 2359-1258
เว็บไซต์ http://www.set.or.th/nvdr

ลักษณะการดำเนินงาน
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จัดตั้งขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ โดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-Voting Depository Recipt) หรือ NVDR ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอัตโนมัติขายให้แก่ผู้ลงทุนและได้เงินจากการขาย NVDR ไปลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยผู้ลงทุนที่ถือ NVDR สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงินได้เสมือนลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Right/TSR) หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (Warrants) แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท เซ็นเทรด ดอท คอม จำกัด
สถานที่ตั้ง ชั้น 5 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2229-2804-88
โทรสาร 0 2654-5583
เว็บไซต์ http://www.settrade.com

ลักษณะการดำเนินงาน
บริษัท เซ็นเทรด ดอท คอม จำกัด จัดตั้งขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่เป็นทางเลือกสำหรับการพัฒนาระบบรับส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตให้แก่บริษัทสมาชิก เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและอัตราเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของธุรกิจ โดยไม่ต้องลงทุนพัฒนาเครือข่ายของตนเอง โดยให้บริการพัฒนาระบบงานด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายสื่อสารที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับการซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริการด้านเทคโนโลยีที่ต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด
สถานที่ตั้ง ชั้น 6 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2229-2610-26
โทรสาร 0 2654-5587

ลักษณะการดำเนินงาน
บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด จัดตั้งขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2545 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการลงทุนในประเทศไทย ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนแก่ประชาชนทั่วไป เผยแพร่ความเคลื่อนไหวและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบันการเงินและการลงทุนไทย รวมถึงรณรงค์เรื่องบรรษัทภิบาล และเผยแพร่แนวคิดที่ถูกต้องในเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ และการนำรัฐวิสาหกิจระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์

บริษัท สยามดีอาร์ จำกัด
สถานที่ตั้ง ชั้น 4 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2229-2898-2899
โทรสาร 0 2359-1258

ลักษณะการดำเนินงาน
บริษัท สยามดีอาร์ จำกัด จัดตั้งขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Depository Receipt : DR) และจำหน่ายให้ผู้ลงทุนทั่วไป ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวไปลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยผู้ลงทุนที่ถือใบแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (Financial Right) หรือสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน (Voting Right) ในบริษัทจดทะเบียน แต่ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือใบแสดงสิทธิจะต้องมีสัญชาติไทยและออกเสียงลงคะแนน โดยผ่านบริษัท สยามดีอาร์ จำกัด เท่านั้น

สุดท้ายก็เอาใจ แฟนๆ เว็บ w88 Thailand ของเรากันอีกเหมือนเดิม

ass ass22

w88

google fb youtube pantip blogspot yahoo ebay sanook
Google Facebook Youtube Pantip Blogsport Yahoo Ebay Sanook
live wiki amezon thairath kapook ali mthai paypal
Live Wikipedia Amezon Thairath Kapook Aliexpress >Mthai PayPal
alibaba dekdee twitter lazada kaidee hao123 msn agoda
Alibaba Dek-D Twitter Lazada Kaidee Hao123 MSN Agoda
 •  

  เปรียบเทียบ 4 คาสิโนออนไลน์ 2016  logo-c-w88

  W88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 6,000 บาท 100 %

  ฝากขั้นต่ำ 250 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-m88

  M88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 2,816 บาท 208 %

  ฝากขั้นต่ำ 250 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-hpl

  Happy Look

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 5,000 บาท 200 %

  ฝากขั้นต่ำ 300 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-fun88

  Fun88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 5,000 บาท 200 %

  ฝากขั้นต่ำ 100 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

 • M88 Search – เว็บแรกที่นักพนันเลือกใช้

 • power by