M88 แทงบอลออนไลน์ คาสิโนออนไลน์
w88
ก้าวสู่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ - M88
m88

ก้าวสู่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

“คุณจะสามารถมองภาพได้ว่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ หรือที่พูดกันในภาษาทั่วๆไป ว่าการซื้อขายหุ้นนั้นเขาทำกันอย่างไร”

หลังจากที่คุณได้รู้จักตลาดหลักทรัพย์ในเบื้องต้นแล้ว คราวนี้เราจะอธิบายถึงระบบวิธีการลงทุนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน พอที่คุณจะสามารถมองภาพได้ว่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ หรือที่พูดกันในภาษาทั่วๆไป ว่าการซื้อขายหุ้นนั้น เขาทำกันอย่างไร ต้องเรียนรู้อะไรบ้าง มีข้อควรและไม่ควรปฏิบัติอย่างไร เพราะการลงทุนทุกชนิด ผู้ลงทุนควรจะได้มีการเตรียมพร้อมที่ดีก่อน โดยเฉพาะการลงทุนในหุ้นที่มีหลายปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น ซึ่งนั่นก็คือ เม็ดเงินที่คุณกำลังจะนำมาลงทุนนั่นเอง
ก่อนอื่น เรามาทำความคุ้นเคยกับสินค้าของตลาดหลักทรัพย์ ที่เรียกโดยรวมว่า ตราสาร อันหมายถึง เอกสารทางการเงินที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ออกมาเพื่อระดมเงินจากผู้ลงทุนและนำมาจดทะเบียนเพื่อให้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีอยู่หลายประเภท ดังนี้
1. หุ้นสามัญ (Common Stock)
เป็นตราสารประเภทหุ้นทุน ซึ่งออกโดยบริษัทมหาชนจำกัดที่ต้องการระดมเงินทุนจากประชาชน* เพื่อให้คุณได้เข้าไปมีส่วนร่วมในธุรกิจนั้นๆ โดยตรง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ คุณมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการ มีสิทธิในการลงคะแนนเสียง ร่วมตัดสินใจในปัญหาสำคัญในที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาทิ การเพิ่มทุน การจ่ายเงินปันผล การควบควมกิจการ คุณจะมีสิทธิออกเสียงตามสัดส่วนของหุ้นที่คุณถืออยู่ ผลตอบแทนที่คุณจะได้โดยตรงก็คือ เงินปันผลจากกำไรในธุรกิจกำไรจากการขายหุ้น (ในกรณีที่ขายได้ในราคาที่สูงกว่าราคา เมื่อซื้อมา) และสิทธิในการจองซื้อหุ้นใหม่ ในกรณีที่มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน

*การนำบริษัทมหาชนจำกัดเข้ามาจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ใหม่ หรือที่เรียกกันว่า บริษัทจดทะเบียน (Listed Company) มีประโยชน์อย่างยิ่งในทางธุรกิจ สำหรับเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นเดิมสามารถจะระดมทุนเพื่อขยายกิจการได้ในต้นทุนที่ต่ำกว่าการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ทั้งเป็นการยกระดับการดำเนินธุรกิจตลอดจนมีการตรวจสอบที่ได้มาตรฐานสำหรับประชาชนทั่วไป ก็จะมีทางเลือกในการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น มีโอกาสที่ดีในการเข้าถือหุ้นกิจการที่ตนสนใจและเชื่อว่าจะเจริญก้าวหน้า

ผลตอบแทนจากหุ้นสามัญไม่มีความแน่นอน อาจสูง หรือต่ำ หรือขาดทุน (ในกรณีขายคืนได้ราคาต่ำกว่าเวลาซื้อ) ขึ้นอยู่กับผลของการดำเนินงานของบริษัทนั้นๆ ตลอดจนปัจจัยภายนอกอื่นๆ ซึ่งคุณในฐานะผู้ลงทุนจะต้องศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือพอ เพื่อประกอบการตัดสินใจทุกครั้ง
2. หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock)
เป็นตราสารประเภทหุ้นทุน มีข้อแตกต่างจากหุ้นสามัญคือ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้รับสิทธิในการชำระคืนเงินทุนก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ ในกรณีที่บริษัทเลิกกิจการ หุ้นประเภทนี้มีไม่มากนักในตลาดหลักทรัพย์ มีการซื้อขายกันน้อยหรือภาษาเทคนิคเรียกว่ามีสภาพคล่องต่ำ หุ้นบุริมสิทธิบนกระดานหุ้นสังเกตได้จากสัญญลักษณ์ -P ท้ายอักษรย่อของหุ้นสามัญ
3. หุ้นกู้ (Debenture)
เป็นตราสารที่บริษัทเอกชนออกเพื้อกู้เงินระยะยาวจากผู้ลงทุน เมื่อผู้ลงทุนตัดสินใจซื้อหุ้นกู้ จะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของกิจการบริษัทจะต้องจ่ายผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามระยะเวลาและอัตราที่กำหนด ผู้ถือจะได้เงินต้นคืนครบถ้วน เมื่อสิ้นสุดอายุตามระบุในเอกสาร หุ้นกู้มักมีสภาพคล่องในการซื้อขายไม่มากนัก ส่วนใหญ่ซื้อขายโดยผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือผู้ลงทุนระยะยาว
4. หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Debenture)
หุ้นกู้แปลงสภาพมีลักษณะคล้ายคลึงกับหุ้นกู้ในข้อ 3 แตกต่างกันตรงที่หุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ในช่วงเวลา อัตรา และราคาที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจดี หุ้นประเภทนี้ได้รับความนิยมมาก เพราะผู้ซื้อคาดหวังผลตอบแทนที่จะได้รับจากราคาหุ้นสามัญเมื่อแปลงสภาพแล้ว ซึ่งจะทำกำไรได้มากกว่าผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยของหุ้นกู้ธรรมดา
5. ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant)
เป็นตราสารที่ระบุว่าผู้ถือครองจะได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หรือตราสารอนุพันธ์ในราคาที่กำหนดเมื่อถึงเวลาที่ระบุไว้ (ซึ่งราคาจองซื้อมักจะกำหนดไว้ต่ำกว่าหรือบางครั้งอาจได้รับหุ้นสามัญโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ใบสำคัญแสดงสิทธิจะออกควบคู่กับการเพิ่มทุนเป็นเทคนิคการตลาดของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ในการจูงใจให้ผู้ลงทุนจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หุ้มบุริมสิทธิ หรือหุ้นกู้ เป็นต้นว่า ถ้าคุณซื้อหุ้นเพิ่มทุนในวันนี้ จะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฟรี หรือในราคาที่กำหนด เช่น 12 บาท ในเวลาที่กำหนด อาจเป็นในระยะเวลา 6 เดือนหรือ 1 ปี ข้างหน้า
6. ใบสำคัญแสดงสิทธิระยะสั้น (Shotr-Term Warrant)
ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดนี้จะมีอายุไม่เกิน 2 เดือน และเป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนจากผู้ถือหุ้น แทนการจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้น (Rights) และบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สามารถยื่นคำขอให้รับเป็นหลักทรัพย์ประเภทที่ซื้อขายหมุนเวียนในตลาดหลักทรัพย์ได้
7. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant : DW)
เป็นตราสารที่มัลักษณะคล้ายคลึงกับใบสำคัญแสดงสิทธิทั่วไป (Warrant) โดยจะให้สิทธิแก่ผู้ถือ DW ในการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying Securities) ซึ่งอาจเป็นหลักทรัพย์ (Stock) หรือดัชนีหลักทรัพย์ (Index) ในราคาใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ และระยะเวลาใช้สิทธิที่กำหนดไว้ โดยบริษัทผู้ออก DW (Issuer) จะเป็นผู้กำหนดว่าจะเลือกทำการส่งมอบให้แก่ผู้ถือ DW เป็นหลักทรัพย์หรือเงินสดก็ได้
8. ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transfercible Subscription Rights : TSR)
เป็นตราสารที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดินตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซทื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว สามารถโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอื่นมีโอกาสและทางเลือกในการลงทุนมากขึ้น
9. หน่วยลงทุน (Unit Trust)
คือ ตราสารที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ในรูปของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการระดมเงินทุนจากประชาชน โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจะเป็นผู้บริหารกองทุนให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด แล้วนำมาเฉลี่ยคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยในรูปของเงินปันผล กองทุนรวมมีหลายประเภท ซึ่งคุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ในหนังสือชี้ชวนซื้อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน ซึ่งจะมีการกำหนดนโยบายการลงทุนที่ชัดเจน
ข้อดีของการลงทุนประเภทนี้คือ จะมีผู้บริหารมืออาชีพดูแลเงินลงทุนแทนคุณ มีการกระจายความเสี่ยงลงทุนในหุ้นกลุ่มต่างๆ และมีอำนาจต่อรองที่มากกว่า เพราะเป็นเงินกองทุนขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นไปได้ยากในกรณีที่คุณลงทุนด้วยตัวเอง
นอกจากนี้ ยังมีหลักทรัพย์อื่นๆ อีกหลายรูปแบบ เช่น ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-Voting Depositary Receipt) หรือ NVDR (เริ่มซื้อขาย 11 มิถุนายน 2544) และในอนาคตจะมีการพัฒนาตราสารอนุพันธ์เพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม นอกจากนี้หลักทรัพย์ที่พบเห็นและเลือกลงทุนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้วยังมีหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ ได้แก่ พันธบัตรต่างๆทั้งที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ ภาคเอกชน ที่ผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนผ่านศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย ซึ่งเป็นตลาดรองสำหรับการซื้อขายตราสารหนี้โดยเฉพาะด้วย
10. ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
(Despository Receipt : DR)
เป็นตราสารที่ออกและเสนอขายโดย บริษัท สยามดีอาร์ จำกัด โดยผู้ลงทุนที่ถือใบแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (Financial Right) หรือสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน (Voting Right) ในบริษัทจดทะเบียน แต่ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือใบแสดงสิทธิจะต้องมีสัญชาติไทยและออกเสียงลงคะแนนโดยผ่านบริษัท สยาม ดีอาร์ จำกัด เท่านั้น

ผู้ลงทุน ตราสารที่เหมาะกับการลงทุน
• มีความเข้าใจระบบของตลาดหลักทรัพย์เพียงพอ
• มีเวลาศึกษาติดตามข้อมูลและสถานการณ์
• มีที่ปรึกษาการลงทุนที่เชี่ยวชาญ
• ต้องการผลตอบแทนรวดเร็วและพร้อมรับความเสี่ยง

• คาดหวังผลตอบแทนระยะยาว
• เน้นการออมและการลงทุนระยะยาว
• ต้องการความเสี่ยงต่ำ

• คาดหวังผลตอบแทนในระยะปานกลางถึงระยะยาว
• ไม่เชี่ยวชาญในการซื้อขายหลักทรัพย์
• ไม่มีเวลาติดตามสถานการณ์
• ไม่มีความคล่องตัวในการลงทุน หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ประเภทต่างๆ

หุ้นกู้ หุ้นสามัญ หรือ หุ้นบุริมสิทธิในกลุ่ม
Blue Chip ตราสารในภาครัฐบาล
ตราสารในภาครัฐวิสาหกิจ

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมประเภทต่างๆ

จากการพิจารณาตราสารทางการเงินทั้งหมดที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เราอาจจัดประเภทของตราสารเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ตามศักยภาพ และความต้องการของผู้ลงทุนได้ ดังนี้

ก่อนจบวันนี้ขอเน้นสาวไทยแล้วกันนะ

w88

google fb youtube pantip blogspot yahoo ebay sanook
Google Facebook Youtube Pantip Blogsport Yahoo Ebay Sanook
live wiki amezon thairath kapook ali mthai paypal
Live Wikipedia Amezon Thairath Kapook Aliexpress >Mthai PayPal
alibaba dekdee twitter lazada kaidee hao123 msn agoda
Alibaba Dek-D Twitter Lazada Kaidee Hao123 MSN Agoda
 •  

  เปรียบเทียบ 4 คาสิโนออนไลน์ 2016  logo-c-w88

  W88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 6,000 บาท 100 %

  ฝากขั้นต่ำ 250 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-m88

  M88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 2,816 บาท 208 %

  ฝากขั้นต่ำ 250 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-hpl

  Happy Look

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 5,000 บาท 200 %

  ฝากขั้นต่ำ 300 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-fun88

  Fun88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 5,000 บาท 200 %

  ฝากขั้นต่ำ 100 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

 • M88 Search – เว็บแรกที่นักพนันเลือกใช้

 • power by