M88 แทงบอลออนไลน์ คาสิโนออนไลน์
w88
กีฬาพื้นบ้านไทย มวยไทย ตะกร้อ ตี่จับ - M88
m88

กีฬาพื้นบ้านไทย มวยไทย ตะกร้อ ตี่จับ

นอกจากกีฬามวยไทยแล้ว ก็ยังมีกิจกรรมกีฬาพื้นบ้านไทยประเภทอื่นๆที่อยู่คู่กับประวัติศาสตร์ชาติไทยมาทุกยุคทุกสมัย เช่น ตะกร้อ ว่าว และตี่จับ เป็นต้น ซึ่งยังปรากฏให้เห็นในหนังสือตำราเรียนในปัจจุบันที่สร้างนันทนาการและความสนุกสนานให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมกีฬาที่เป็นกีฬาพื้นบ้านของไทยอีกเป็นจำนวนมากที่อยู่กับสังคมไทย และถือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่มีบทบาทในการปลูกฝังและสร้างเสริมสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิต ดังความเห็นของ รศ.ดร.วิชิต คะนึงสุขเกษม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวไว้ในหนังสือกีฬาแก้ไขปัญหาชาติของคณะกรรมาธิการกีฬา วุฒิสภา ความตอนหนึ่งว่า “การเล่นกีฬาเปรียบเสมือนสถานการณ์ที่จำลองมาจากชีวิตจริง กล่าวคือ ในชีวิตมนุษย์มีทั้งความสมหวัง และผิดหวัง กีฬาก็เช่นเดียวกัน มีทั้งชัยชนะ และความพ่ายแพ้ ก็มีการวางแผนการเล่นเพี่อให้ประสบชัยชนะ ถ้าแพ้ก็ต้องลุกขึ้นมาวางแผนต่อสู้ใหม่ เช่นเดียวกับชีวิต ถ้ามีการวางแผนที่ดีก็จะทำให้ชีวิตประสบกับความสมหวังมากกว่าผิดหวัง กีฬามีกติกาเป็นกรอบในการเล่น การใช้ชีวิตในสังคมก็มีกฎหมายเป็นกรอบในการดำรงชีวิต ผู้ที่เล่นกีฬาประจำ จึงมักใช้ชีวิตที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม”
จากคำกล่าวดังกล่าว ได้สะท้อนให้เห็นว่าการเล่นกีฬาเป็นประจำ นอกจากจะนำมาใช้กับชีวิตจริงแล้ว กีฬายังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เล่นเองและเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างกว้างขวาง กีฬาจึงมีบทบาททั้งในด้านการสร้างความบันเทิงและนันทนาการให้แก่ผู้เล่นและผู้ชมทั้งด้านส่งเสริมให้ผู้เล่นมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนได้โดยยาก ทั้งด้านการปลูกฝังและซึมซับหลักความดีที่ซ่อนมากับเกมกีฬาให้แก่ผู้เล่นกีฬาและผู้ดูกีฬา เช่นทำให้รู้จักคิด รู้จักวางแผน เพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะให้ความเคารพและปฏิบัติตามกฎกติกาของบ้านเมือง ดังนั้น การเล่นกีฬาจึงเปรียบเสมือนกับการจำลองชีวิตจริงดังกล่าวข้างต้น กฎกติกาของการเล่นกีฬา จึงเป็นเหมือนกับกฎระเบียบของสังคมและประเทศชาติ นอกจากนี้ การเล่นกีฬาเป็นประจำ หรือผู้ที่คลุกคลีกับการเล่นกีฬา หรือดูกีฬาในฐานะกองเชียร์ จะคุ้นเคยกับคุณสมบัติของนักกีฬา คือการมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และยอมรับผลที่เกิดขึ้น ซึ่งคุณธรรมกีฬาดังกล่าวนี้ หากมีอยู่ในสังคมหรือประเทศใด สังคมและประเทศนั้น ย่อมเสริมสร้างและสร้างสรรค์ให้สมาชิกหรือประชากรของสังคมหรือประเทศนั้นมีระเบียบวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎกติกาของบ้านเมือง มีน้ำใจนักกีฬารู้จักแพ้-ชนะ และยอมรับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นด้วยสปิริตนักกีฬา


นอกจากนี้ กีฬายังมีบทบาทในการสร้างสรรค์สังคม ในฐานะที่เป็นกิจกรรมที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการสร้างเสริมความรัก ความสามัคคี และความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชน สังคม หน่วยงาน สถาบันและองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในระดับชุมชนและสังคมกิจกรรมกีฬาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมให้สมาชิกได้มีโอกาสรวมตัวกันเพื่อกระทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีเกมกีฬาเป็นสื่อ ในระดับหน่วยงานสถาบันและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนก็เช่นเดียวกัน กิจกรรมกีฬาจะช่วยเสริมสร้างให้เกิดกระบวนการทำงานร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้รวมกัน มีการติดต่อสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ร่วมกันทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ความสามารถร่วมกัน ยังก่อให้เกิดการซึมซับสิ่งที่มีคุณค่าจากการเล่นกีฬา เช่น การปฏิบัติตนตามกฎกติกาของการเล่นกีฬา และการมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์อีกด้วย
แม้แต่ในระดับนานาชาติ กิจกรรมกีฬาก็ยังใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์และสร้างเสริมความรักความสัมพันธ์ ความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศต่างๆ ในโลกนี้ได้อย่างยั่งยืน เช่น สหรัฐอเมริกากับสาธาณรัฐประชาชนจีน แม้จะมีระบบการปกครองที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่ก็ใช้เกมกีฬา คือ ปิงปอง เป็นเครื่องมือในการเปิดความสัมพันธ์ร่วมกัน ซึ่งส่งผลให้การเมืองโลกระหว่างสองขั้วอำนาจอุดมการณ์คลี่คลายและลดความตึงเครียดลง หรือประเทศไทยเองก็ใช้กีฬาเทเบิลเทนนิสหรือปิงปอง เป็นสื่อกลางในการสร้างความรักและความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในปี 2515 รัฐบาลไทยได้ส่งทีมนักกีฬาปิงปองไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียทำให้ที่ปรึกษา ทีมปิงปองของไทย คือ นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ ซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการ ได้มีโอกาสเข้าพบผู้นำจีนและในปีต่อมาคณะนักกีฬาปิงปองจีนได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยตามคำเชิญของรัฐบาลไทย ซึ่งกิจกรรมการทูตในเชิงกีฬาดังกล่าว ส่งผลให้ภัยต่อความมั่งคงของประเทศด้านอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ลดลง เป็นพื้นฐานในการสร้างคามสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนในเวลาต่อมา
ดังนั้น กีฬาจึงเปรียบเสมือนยาวิเศษ ที่สร้างคนให้เป็นคน ดังเนื้อเพลงกราวกีฬาตอนหนึ่งว่า “กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ แก้กองกิเลสทำคนให้เป็นคน” ซึ่งหมายความว่าการเล่นกีฬาเป็นประจำจะฝึกฝนอบรมและหลอมให้คนเป็นคนที่สมบูรณ์และมีคุณภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางกีฬาเป็นการสร้างทุนทางสังคมเพื่อเป็นพื้นฐานในการนำประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ท่วมกลางกระแสการแข่งขันและการเปิดกว้างของสังคมโลกและสังคมในภูมิภาคอย่างไร้ขีดจำกัด เช่น ปรากฏการณ์อาเวียนเสรี หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย ในปี พ.ศ. 2558 (2015) กีฬาจึงเป็นเครื่องมือที่ดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุดที่จะทำหน้าที่ในการเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพ และคุณภาพให้แก่ประชากร ทั้งในด้านสุขภาพร่างกาย และสภาพจิตใจ รวมถึงปัจจุบันกีฬายังได้ขยายบทบาทไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า และการท่องเที่ยวของประเทศได้อีกด้วย

มวยไทย

w88

google fb youtube pantip blogspot yahoo ebay sanook
Google Facebook Youtube Pantip Blogsport Yahoo Ebay Sanook
live wiki amezon thairath kapook ali mthai paypal
Live Wikipedia Amezon Thairath Kapook Aliexpress >Mthai PayPal
alibaba dekdee twitter lazada kaidee hao123 msn agoda
Alibaba Dek-D Twitter Lazada Kaidee Hao123 MSN Agoda
 •  

  เปรียบเทียบ 4 คาสิโนออนไลน์ 2016  logo-c-w88

  W88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 6,000 บาท 100 %

  ฝากขั้นต่ำ 250 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-m88

  M88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 2,816 บาท 208 %

  ฝากขั้นต่ำ 250 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-hpl

  Happy Look

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 5,000 บาท 200 %

  ฝากขั้นต่ำ 300 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-fun88

  Fun88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 5,000 บาท 200 %

  ฝากขั้นต่ำ 100 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

 • M88 Search – เว็บแรกที่นักพนันเลือกใช้

 • power by